MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M65

Kaasaütlev kääne

Kaasaütleva käände abil väljendatakse eelkõige:
  1. koos- või kaasasolu (sageli võib selles funktsioonis kaasaütleva käände vormile eelneda eessõna koos), nt Mari läks (koos) Jüriga kinno;
  2. vahendit (lähedaselt kaassõnaühendile 'nimisõna omastava käände vorm + abil'), nt Mees kaevas labidaga maad.
Lisaks sellele kasutatakse kaasaütlevat märkimaks:
  1. viisi või seisundit, nt Tüdruk vaatas neid mõtliku näoga;
  2. aega, nt Selle töö saan ma kahe päevaga valmis.
Kindlate verbide rektsioonilise laiendina väljendab kaasaütlev kääne:
  1. asja, millele tegevus on suunatud, nt Maril oli raske uue olukorraga harjuda.
Kaasaütleva käände tunnus on ga.