MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M59

Alalütlev kääne

Alalütlev kääne on väliskohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
  1. asukohta, nt Mari elab juba kolmandat aastat välismaal;
  2. toimumisaega, nt Nad sõidavad neljapäeval maale;
  3. seisundit, nt Naerul näoga vaatas Jüri meie poole.
Alalütleva käände olulisi funktsioone tänapäeva keeles on väljendada:
  1. omajat või muud tegevussubjekti pöördelise verbivormi juures, nt Maril on kaks last. See asi ununes mul täielikult;
  2. tegevussubjekti infiniittarindeis, nt Luba tal ükskord ometi kõik südamelt ära rääkida.
Peale selle kasutatakse alalütlevat käänet väljendamaks:
  1. vahendit, nt Mari mängib klaveril juba päris keerulisi lugusid;
  2. viisi, nt Mari kuulas kikkis kõrvul.
Kirjapildis on alalütleva käände tunnuseks alati l. Kui tunnus liitub lühikesest silbist koosnevale tüvele, võib l lauserõhulises positsioonis fonoloogiliselt pikeneda, ehkki see kirjapildis ei kajastu. Niisugused vormid esinevad seitsme asesõna käänamisel, nt ma : `mu/l, sa : `su/l, ta : `ta/l, see : `se/l, too : `to/l, kes : `ke/l, mis : `mi/l.