MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M58

Alaleütlev kääne

Alaleütlev kääne on väliskohakäänete seas sihikääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
  1. sihtkohta, nt Mari sõitis välismaale;
  2. tähtaega, nt Koosolek viidi üle neljapäevale;
  3. tulemusseisundit, nt Tüdruku nägu läks naerule. Kisub vihmale.
Alaleütleva olulisi funktsioone tänapäeva keeles on väljendada:
  1. adressaati, nt Mari rääkis Jürile kõik ausalt ära;
  2. kogejat, nt Mulle meeldib siin elada.
Lisaks loetletud funktsioonidele vormistab alaleütlev ka mõningate verbide rektsioonilisi laiendeid, mis märgivad:
  1. kedagi või midagi, kellele või millele tegevus on suunatud, nt Ta lootis sõpradele. Jüri näitas näpuga raamatule;
  2. hoiaku või emotsiooni objekti, nt Mihkel on sõbrale kade. Ära ole mulle kuri;
  3. või on ilma selge tähenduseta, nt Jüri eelistab õlut teistele jookidele. Järgnege mulle.
Alaleütleva käände tunnusel on kaks varianti: le ja lle. Morfeemivariant lle esineb ainult kolme asesõna vormistikus, kus tunnus liitub lühikesest silbist koosnevale tüvekujule: `mu/lle, `su/lle, `ta/lle. Kõigil muudel juhtudel kasutatakse alaleütlevas käändes morfeemivarianti le.