MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M56

Seesütlev kääne

Seesütlev kääne on sisekohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
  1. asukohta, nt Me elame linnas;
  2. toimumisaega, nt Tema sünnipäev on märtsis;
  3. seisundit, nt Jüri on sügavas depressioonis.
Peale selle võib seesütlevat kasutada märkimaks:
  1. omadust või tegevussfääri, mille poolest keegi või miski silma paistab, nt Korralikkuses ületab ta teisi tublisti, aga arukuses kipub teistele alla jääma.
Lisaks esineb seesütlev kindlate verbide rektsioonilise laiendi käändena:
  1. ilma selge tähenduseta, nt Ma kahtlen teie siiruses. Mari oli oma võidus veendunud;
  2. paaris kivinenud väljendis, nt Kõik läheb vanas vaimus edasi.
Seesütleva käände tunnus on s.