MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M54

Sisseütlev kääne

Sisseütlev kääne on sisekohakäänete seas sihikääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
  1. sihtkohta, nt Ema sõitis linna;
  2. sihtaega, nt Kõik kordus aastast aastasse. Töö lõpetamine jääb maikuusse;
  3. sihtseisundit (seisundit, millesse siirdutakse), nt Mees vajus mõttesse.
Kindlate verbide rektsioonilise laiendina võib sisseütlev vormistada ka
  1. isikut, eset või nähtust, kellele või millele tegevus on suunatud, nt Kuidas sa minu ettepanekusse suhtud. Jüri on Marisse armunud;
  2. harva ka põhjust, nt Isa suri vähki.

Sisseütleva käände tunnuseks võib kõikidel sõnadel olla sse.