MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M48

Kääne ehk kaasus on käändsõna morfoloogiline kategooria, mis näitab nimisõna(fraasi) süntaktilisi ja semantilisi funktsioone lauses. See tähendab, et ühelt poolt näitab kääne lause moodustajate vahelisi alistusseoseid (mis mida laiendab) ja eristab lauseliikmeid (alust, sihitist jt) omavahel. Teiselt poolt on kääne vahend, millega näidatakse, kas nimisõna(fraasi)ga tähistatu on tegija, tegevusvahend, tegevuskoht vms. Eesti keeles on 14 käänet:

1. nimetav
nominatiiv
siil abstraktsed ehk grammatilised käänded
2. omastav
genitiiv
siili
3. osastav
partitiiv
siili
4. sisseütlev
illatiiv
siilisse sisekohakäänded kohakäänded konkreetsed ehk semantilised käänded
5. seesütlev
inessiiv
siilis
6. seestütlev
elatiiv
siilist
7. alaleütlev
allatiiv
siilile väliskohakäänded
8. alalütlev
adessiiv
siilil
9. alaltütlev
ablatiiv
siililt
10. saav
translatiiv
siiliks
11. rajav
terminatiiv
siilini
12. olev
essiiv
siilina
13. ilmaütlev
abessiiv
siilita
14. kaasaütlev
komitatiiv
siiliga

Lisaks loetletuile on eesti keeles vähestest sõnadest võimalik moodustada ka viisiütlevat käänet ehk instruktiivi, nt paljajalu, lehvivi hõlmu. Niisuguseid vorme ei saa tänapäeva keeles siiski täisväärtuslikeks käändevormideks pidada, kuna neid saab moodustada ainult vähestest sõnadest.