MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

M2

Eesti keeles on 12 sõnaliiki:

1.tegusõnad
verbid
pöördsõnad muutuvad sõnad iseseisvad sõnad täistähenduslikud sõnad
2.nimisõnad
substantiivid
noomenid käändsõnad
3.omadussõnad
adjektiivid
4.arvsõnad
numeraalid
5.asesõnad
pronoomenid
mõlemate omadustega
6.määrsõnad
adverbid
muutumatud sõnad
7.asemäärsõnad
proadverbid
mitteiseseisvad sõnad mittetäistähenduslikud sõnad
8.abimäärsõnad
afiksaaladverbid
9.rõhumäärsõnad
modaaladverbid
10.kaassõnad
adpositsioonid
11.sidesõnad
konjunktsioonid
12.hüüdsõnad
interjektsioonid

Nimi-, omadus- ja arvsõnad kui iseseisvad täistähenduslikud sõnad, mis seonduvad morfoloogilise käände- ja arvukategooriaga, moodustavad omaette suurema rühma, noomenite klassi. Noomenite mittetäistähenduslikuks vasteks on pronoomenid, mis on nii abstraktse ja tühja tähendusega, et neid pole sageli võimalik jagada prosubstantiivideks, proadjektiivideks ja pronumeraalideks. Eesti keeles puudub noomenite klassile täpne nimetus.

Kõiki muutumatuid sõnu (määrsõnu, asemäärsõnu, abimäärsõnu, kaassõnu, rõhumäärsõnu, sidesõnu ja hüüdsõnu) nimetatakse kokku partikliteks. Sama terminit kasutatakse vahel ka kitsamas tähenduses, märkimaks ainult muutumatuid abisõnu (abimäärsõnu, kaassõnu, rõhumäärsõnu, sidesõnu ja hüüdsõnu).