MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M183

tegema-tüüpi (EKS-i 66. tüüp) kuulub kaks /2 I e/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil: tege/ma, näge/ma. Nende sõnade vormistik kattub osaliselt luge/ma-tüübiga, kuid osas vormidest kasutatakse supletiivseid tüvevariante ja teistsuguseid formatiive ning vormid võivad olla erinevas vältes.

Vormi nimetusTüvevariant
(ja vormi välde)
Vorm
da-tgn
des-vorm
takse-vorm
näh, teh I näh/a, teh/a
näh/es, teh/es
näh/akse, teh/akse
muud umbisikulise
tegumoe vormid
näh, teh III `näh/tud, `näh/ti jne
`teh/tud, `teh/ti jne
nud-kesksõna
nuks-vormid
nuvat-vormid
näi, tei II näi/nud, tei/nud
näi/nuksin jne, tei/nuksin jne
näi/nuvat, tei/nuvat
isikulise tegumoe
kindla kv
oleviku
a) ainsus
b) mitmus
laadivahelduslik
nõrk aste
näe, tee
III
II`näe/n jne, `tee/n jne
näe/me jne, tee/me jne
ma-tegevusnimi ja selle vormid,
isikulise tegumoe kindla kv lihtminevik
näge, tege näge/ma, tege/ma
näge/mas jne, tege/mas jne
nägin jne, tegin jne