MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M181

mõskma-tüüpi (EKS-i 64. tüüp) kuuluvad murdesõnad `mõsk/ma, `pusk/ma (vt ka M186). Nendegi sõnade vormimoodustus sarnaneb laulma-tüübiga, kuid algvormi ehituse tõttu esineb vormiti teisendusi. da-tegevusnime ja umbisikulise tegumoe formatiivid algavad t-ga. Sõnad on laadivahelduslikud: vrd `mõsk/ma : mõse/n. Kuid ilma k-ta tüvevariant esineb ka da-tegevusnimes ja umbisikulises tegumoes: m`õs/ta, m`õs/takse. NB! Nendes vormides pole tegemist laadimuutusele allunud nõrgaastmelise tüvega, vaid k kadu on tingitud foneetilisest lihtsustusest (vt M23).