MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M179

tõusma-tüüpi (EKS-i 62. tüüp) kuuluvad /1 s/-sõnad `seisma, `maksma, `peksma, `lüpsma, `naasma, `jooksma, `tõusma. Nende sõnade vormimoodustus sarnaneb `laulma-tüübiga, kuid algvormi ehituse tõttu on vormides paar teisendust. da-tegevusnime ja umbisikulise tegumoe tunnus algab foneetilise assimilatsiooni tõttu t-ga (mitte d-ga): `tõus/ma : `tõus/ta : t`õus/takse.

Lihtmineviku vormides (v.a ainsuse 3. pööre) on formatiivi s ja tüve lõpu s kokku sulanud: `tõusin, `tõusid, `tõusime, `tõusite, `tõusid, aga `tõus/is.

Sõnas `jooksma kaob t-alguliste formatiivide lähtetüvele liitumisel tüvelõpu konsonantühendist k: `jooks + ta`joos/ta, `jooks + takse`joos/takse. NB! Niisugune k kadu on tingitud foneetilisest lihtsustumisest ega kuulu laadivahelduse alla (vt M23).