MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M178

laulma-tüüpi (EKS-i 61. tüüp) kuuluvad /1 l, n, r/-sõnad. Niisuguseid sõnu on seitse: `laulma, `veenma, `möönma, `naerma, `siirma, `koolma, `kuulma. da-tegevusnimi moodustatakse neil formatiiviga da (`laul/da); umbisikulise tegumoe vorm põhineb tugevaastmelisel lähtetüvel: l`aul/dakse.

Sõnad alluvad vältemuutusele, nt `kuul/ma : kuule/b. Lõpumuutuse liigiks on tavaliselt 0a, nt `laul/ma : laula/b, `veen/ma : veena/b, kahel sõnal 0e: `kuul/ma : kuule/b, `kool/ma : koole/b.

Lihtmineviku formatiivi s liitumisel lisandub tüve ja tunnuse vahele i, nt l`aul/ma : l`aul/is.