MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M174

III pöördkond: avatud tüüp õppima, suletud tüübid saatma, jätma, laulma, tõusma, murdma, mõskma, lugema, tegema, käskima, maits(e)ma.

`õppi/ma`õppi/da
 õpi/b
 õpi/takse
`saat/ma`saat/a
 saada/b
 saade/takse
`jät/ma`jätt/a
 jäta/b
 `jäe/takse
`laul/ma`laul/da
 laula/b
 `laul/dakse
`tõus/ma`tõus/ta
 tõuse/b
 `tõus/takse
 `tõusin
`murd/ma`murd/a
 murra/b
 `murtakse
`mõsk/ma`mõs/ta
 mõse/b
 `mõs/takse
luge/maluge/da
 `loe/b
 `loe/takse
tege/ma-- ebaregulaarne
`käski/ma`käski/da
 käsi/b
 `käs/takse
`maitse/ma ~ `maits/ma`maitse/da ~ `maits/ta
 maitse/b
 `maits/takse
 `maitse/sin

III pöördkonna sõnad on astmevahelduslikud, avatud tüüp on ilma lõpuvahelduseta, osa suletud tüüpe on lõpuvahelduslikud. da-tegevusnimi moodustatakse tugevaastmelise tüve põhjal formatiiviga da, mis mõnes tüübis võib foneetilise assimilatsiooni tulemusel esineda kujul ta või a. Kindla kõneviisi olevik kasutab alati nõrgaastmelist tüve. Umbisikulise tegumoe olevikuvorm kasutab nõrgaastmelist või (ühesilbilist) tugevaastmelist tüve; umbisikulise tegumoe olevikuvormi formatiiviks on takse, mis tüübiti võib foneetilise assimilatsiooni tõttu teiseneda.