MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M172

pesema-tüüpi (EKS-i 65. tüüp) kuulub kaks /2 I e/sõna: pese/ma ja kuse/ma. Need sõnad on, erinevalt avatud elama-tüübist, lõpuvahelduslikud: pese/ma : `pes/ta : pese/b : `pes/takse. NB! kolmanda välte esinemine ühesilbilist tüvevarianti kasutavates vormides ei ole seotud astmevaheldusega (vt M23). Enamik analoogiareegleid kehtib; erandlikud on ainult kindla kõneviisi lihtmineviku vormid, mis moodustatakse minevikutüve põhjal: pesi/n, pesi/d, pesi, pesi/me, pesi/te, pesi/d.