MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Nimede käänamisest

M161

Eesti isiku- ja kohanimed käänduvad üldiselt vastava algvormistruktuuriga sõnade avatud muuttüübi kohaselt. Nt perekonnanimi Tae käändub koi-tüübi järgi (`Tae : `Tae : `Tae/d : `Tae/de : `Tae/sid), Jakobson käändub seminar-tüübi järgi (Jakobson : Jakobsoni : Jakobsoni : Jakobsonide : Jakobsone), eesnimi Peeter käändub kringel-tüübi järgi (`Peeter : `Peetri : `Peetri/t : `Peetri/te : `Peetre/id), Tiit käändub siil-tüübi järgi (`Tiit : Tiidu : `Tiitu : `Tiitu/de : `Tiite ~ `Tiitu/sid), kohanimi Vaemla käändub aasta-tüübi järgi (`Vaemla : `Vaemla : `Vaemla/t), Nissi käändub ratsu-tüübi järgi (Nissi : Nissi : Nissi/t).

Erandiks on /2 I V/-nimed, mille ainsuse osastavas võib väljenduse selguse tagamiseks kasutada formatiivi t, nt Mari/(t), Anu/(t), Pajusalu/(t), Türi/(t), ehkki sellele algvormistruktuurile vastavas ema-tüübis pole niisugune osastav üldiselt lubatud (ema : ema : ema; vt lähemalt M119).

Peale selle tuleks eesti perekonnanimede käänamisel arvestada veel järgmist.

Kui perekonnanimi langeb kokku mingi väiksesse suletud tüüpi kuuluva üldnimega, käänatakse seda vastava algvormi ehitusega avatud tüübi kohaselt, nt perekonnanime Susi tuleb käänata nagu ema-tüüpi nime (Susi : Susi : Susi/t), mitte käsi-tüübi järgi (susi : `soe : `su/tt), perekonnanime Ranne tuleb käänata ratsu-tüübi järgi (Ranne : Ranne : Ranne/t), mitte pääse-tüübi järgi (ranne : `randme : ranne/t). Nimed, mis kuuluvad küll avatud tüüpi, kuid alluksid üldnimena mõnele keerulisele laadimuutuse reeglile, alluvad välte- või pikkusmuutusele ning lõpumuutusele 0i. Nt perekonnanimi Raag käändub `Raag : Raagi : `Raagi (mitte `raag : `rao : `raagu). Lõpumuutusele 0i alluvad ka nimed, mis langevad kokku kirjakeeles vähem tuntud sõnadega, nt nimest Rüüt on omastav pigem Rüüdi kui Rüüda.

Omadussõnalised nimed, mille puhul ilmselt soovitakse vähendada omaduse esiletõusu, käituvad pigem vastava algvormi ehitusega avatud tüübi järgi, nt `Aus : Ausi (? `Ausa), `Vapper : `Vapperi (?`Vapra), Armas : Armase (?`Armsa).

Liitsõnaliste nimede korral on üldnimele vastav käänamine levinum, vrd Uus+väli : Uus+välja : Uus+`välja, aga Väli : Väli : Väli(t).

Üldiselt tuleks perekonnanime käänamisel arvestada nime kandja soovi, nt kas nime `Kolk käänata Kolgi või Kolga, kas Kallas käänata Kallase või `Kalda.

Kui perekonnanimi on nimetavas käändes mõne eestikeelse sõna omastava käände kujuline, tuleks ametlikes dokumentides näidata nime algkuju ülakomaga, nt Metsa, alaleütlev Metsa'le, Mandli : Mandli'le.

Võõrnimed käänduvad oma häälduse järgi nagu muud samasuguse algvormistruktuuriga sõnad. Nad kuuluvad avatud muuttüüpidesse. Nt saksa perekonnanimi Fuchs [fuks] käändub siil-tüübi järgi (`Fuchs : Fuchsi : `Fuchsi), vene eesnimi Sergei [sergei·] käändub koi-tüübi järgi (Ser`gei : Ser`gei : Ser`gei/d), hispaania kohanimi Valencia [va-le·ns-si-a] käändub aasta-tüübi järgi (Valencia : Valencia : Valencia/t).

Tuntumad võõrkohanimed alluvad eesti keeles pikkusmuutusele, nt Frank`furt : Frankfurdi, I`raak : Iraagi. Vähem tuntud kohanimedes tavatsetakse nime algkuju käänamisel säilitada ja neis toimub ainult vältemuutus, nt Mi`rank : Miranki : Mi`ranki.

Võõrisikunimed alluvad ainult vältemuutusele, nt `Munk : Munki, `Kant : Kanti. Võõrisikunimede käänamisel säilitatakse kirjapilt ka nendes vältemuutuslikes nimekujudes, mis eesti keele ortograafiareeglite järgi peaksid oma kirjapilti muutma, nt `Scott : Scotti (vrt `kott : koti).

Häälduses kaashäälikuga lõppevad nimed alluvad üldiselt lõpumuutusele 0i, nt Schiller : Schilleri, Robespierre [robespje·r] : Robespierre'i, New Orleans : New Orleansi. (V)s-lõpulised nimed alluvad lõpumuutusele 0e, nt Kolumbus : Kolumbuse, Vilnius : Vilniuse. Vrd häälduses pika s-iga lõppev Kos : Kosi.

Soome nen-liitelisi nimesid võib käänata kahte moodi -- kas nimetava kuju säilitades või eesti ne-liiteliste sõnade eeskujul, nt `Kettunen : `Kettuneni : `Kettuneni või `Kettunen : `Kettuse : `Kettus/t. Kahte moodi võib käänata ka liitsõnalisi soome nimesid, mille põhisõna on lähedane eesti sõnale, nt Vuolijoki : Vuolijoki : Vuolijoki(t) või Vuolijoki : Vuolijoe : Vuolijoke.