MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Reeglipäratud asesõnad

M159

Mõningate sageli esinevate asesõnade vormistus on nii reeglipäratu, et neid pole mõttekas käsitleda ühegi tüübi juures isegi eranditena mitte. Asesõnade see, too, kes, mis, mina, sina, tema vormistikus esineb parallelseid lühivorme, mida tavaliselt kasutatakse lauserõhutus positsioonis, kus nad kaotavad oma välte (vt O10). Järgnevates näidisparadigmades on kõik vormid, mis rõhulises asendis häälduksid kolmandavältelisena, varustatud siiski kolmanda välte märgiga (`su/l).

Näitavad asesõnad see, too kasutavad osas ainsuse vormidest tüvekuju selle, tolle ning mitmuse vormides tüvevariante nee, noo ja nen, non. Osas ainsuse vormidest esineb neil paralleelselt pika ja lühikese tüvevariandiga vorme. Näiteks sõna see vormistik:

 AinsusMitmus
Nimetav`see`nee/d
Omastavsellenen/de
Osastavse/da`ne/id
Sisseütlevselle/sse ~ `se/ssenen/desse ~ `ne/isse
Seesütlevselle/s ~ `se/snen/des ~ `ne/is
Seestütlevselle/st ~ `se/stnen/dest ~ `ne/ist
Alaleütlevselle/lenen/dele ~ `ne/ile
Alalütlevselle/l ~ `se/lnen/del ~ `ne/il
Alaltütlevselle/lt ~ `se/ltnen/delt ~ `ne/ilt
Saavselle/ks ~ `se/ksnen/deks ~ `ne/iks
Rajavselle/ninen/deni
Olevselle/nanen/dena
Ilmaütlevselle/tanen/deta
Kaasaütlevselle/ga ~ `see/ganen/dega

Küsivad-siduvad asesõnad kes, mis kasutavad enamikus vormidest tüvekuju kelle, mille. Paaris ainsuse kohakäändes esineb neil lühema tüvevariandiga paralleelvorm. Nimetavas ja osastavas käändes puudub neil mitmuse vorm. Teistes käänetes on mitmuse vorm olemas, kuid seda võib peaaegu alati asendada ka ainsuse vorm. Näiteks sõna kes vormistik:

 AinsusMitmus
Nimetav`kes
Omastavkellekelle/de
Osastavke/da
Sisseütlevkelle/ssekelle/desse
Seesütlevkelle/skelle/des
Seestütlevkelle/stkelle/dest
Alaleütlevkelle/lekelle/dele
Alalütlevkelle/l ~ `ke/lkelle/del
Alaltütlevkelle/ltkelle/delt
Saavkelle/kskelle/deks
Rajavkelle/nikelle/deni
Olevkelle/nakelle/dena
Ilmaütlevkelle/takelle/deta
Kaasaütlevkelle/gakelle/dega

Sama moodi muutuvad ka umbmäärased asesõnad keegi, miski, kusjuures rõhuliide gi/ki jääb alati sõnavormi lõppu: keegi : kellegi : kedagi : kellessegi jne, mitte *kellegisse, *kellegile jne.

Isikulised asesõnad mina, sina alluvad ainsuses lõpumuutusele au. Osas ainsuse vormidest esinevad lühikese tüvevariandiga paralleelvormid. Mitmuses kasutatakse tüvekuju meie, teie; osas vormidest kasutatakse lühemat tüvevarianti me, te kas ainuvõimalikult või paralleelvormis. Näiteks asesõna mina vormistik:

 AinsusMitmus
Nimetavmina ~ `mameie ~ `me
Omastavminu ~ `mumeie ~ `me
Osastavmin/d`me/id
Sisseütlevminu/sse ~` mu/sse`me/isse
Seesütlevminu/s ~ `mu/s`me/is
Seestütlevminu/st ~ `mu/st`me/ist
Alaleütlevminu/le ~ `mu/lle`me/ile
Alalütlevminu/l ~ `mu/l`me/il
Alaltütlevminu/lt ~ `mu/lt`me/ilt
Saavminu/ksmeie/ks ~ `me/iks
Rajavminu/nimeie/ni
Olevminu/nameie/na
Ilmaütlevminu/tameie/ta
Kaasaütlevminu/ga ~ `mu/gameie/ga

Isikuline asesõna tema kasutab mitmes ainsuse vormis paralleelselt lühikest tüvevarianti ta, ainsuse osastav on aga hoopis erandlik. Mitmuses on sel asesõnal mitu tüvekuju, kusjuures alates omastavast käändest kattuvad vormid asesõna see mitmuse vormidega.

 AinsusMitmus
Nimetavtema ~ `tanema/d ~ `na/d
Omastavtema ~ `tanen/de
Osastavte/da`ne/id
Sisseütlevtema/sse ~ `ta/ssenen/desse ~ `ne/isse
Seesütlevtema/s ~ `ta/snen/des ~ `ne/is
Seestütlevtema/st ~ `ta/stnen/dest ~ `ne/ist
Alaleütlevtema/le ~ `ta/llenen/dele ~ `ne/ile
Alalütlevtema/l ~ `ta/lnen/del ~ `ne/il
Alaltütlevtema/lt ~ `ta/ltnen/delt ~ `ne/ilt
Saavtema/ksnen/deks ~ `ne/iks
Rajavtema/ninen/deni
Olevtema/nanen/dena
Ilmaütlevtema/tanen/deta
Kaasaütlevtema/ga ~ `ta/ganen/dega

Määratlev asesõna ise kasutab kõigis vormides peale algvormi tüvekujusid enese, enda. Tüvevariant enese käitub vormides nagu V käändkonna sõnade muutetüvi (vrd soolase). Mitmuses esinevat tüvevarianti endi võib käsitleda tüvekuju enda mitmuse vormitüvena. Enamikus vormides on mõlemad tüvevariandid paralleelselt võimalikud. Nimetavas käändes mitmuse vorm puudub.

 AinsusMitmus
Nimetavise
Omastavenese ~ `endaenes/te ~ `endi
Osastavennas/t ~ `en/d`endid
Sisseütlevenese/sse ~ `enda/sseenes/tesse ~ `endisse
Seesütlevenese/s ~ `enda/senes/tes ~ `endis
Seestütlevenese/st ~ `enda/stenes/test ~ `endist
Alaleütlevenese/le ~ `enda/leenes/tele ~ `endile
Alalütlevenese/l ~ `enda/lenes/tel ~ `endil
Alaltütlevenese/lt ~ `enda/ltenes/telt ~ `endilt
Saavenese/ks ~ `enda/ksenes/teks ~ `endiks
Rajavenese/ni ~ `enda/nienes/teni ~ `endini
Olevenese/na ~ `enda/naenes/tena ~ `endina
Ilmaütlevenese/ta ~ `enda/taenes/teta ~ `endita
Kaasaütlevenese/ga ~ `enda/gaenes/tega ~ `endiga

Sama moodi muutuvad ka algvormita liitasesõnad iseenese, omaenese.

Umbmäärane asesõna `kumbki muutub nagu küsiv-siduv asesõna `kumb VI käändkonna siil-tüübi järgi. Tähele tuleb panna, et rõhuliide ki/gi jääb alati sõnavormi lõppu: `kumb/ki : kumma/gi : `kumba/gi : kumma/ssegi : kumma/ski jne, kumma/dki : `kumba/degi : `kumbi/gi : `kumba/dessegi jne, mitte *`kumbagisse või *kummagisse.