MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M139

VI käändkond: avatud tüübid siil, õnnelik; suletud tüübid: sai, nali--sõber, pada--sõda, lagi, koer, suur, uus--küüs, käsi.

`siil
siili`siili/de
`siili`siile ~ `siili/sid
siili/sse ~ `siili
 
õnne`lik
õnnelikuõnne`likku/de ~ õnnelike
õnne`likkuõnne`likke ~ õnne`likku/sid
õnneliku/sse ~ õnne`likku
 
`sai
saia`saia/de
`saia`saiu ~ `saia/sid
saia/sse ~ `saia
 
nalisõber
nalja`nalja/desõbra`sõpra/de
`nalja`nalju ~ `nalja/sid`sõpra`sõpru ~ `sõpra/sid
nalja/ssesõbra/sse
 
padasõda
pajapada/desõjasõda/de
padapada/sidsõdasõda/sid ~ sõdu
paja/sse ~ `pattasõja/sse ~ `sõtta
 
lagi
`laelage/de
lagelage/sid
`lae/sse ~ `lakke
 
`koer
koerakoer/te ~ `koera/de
`koera`koeri ~ `koera/sid
koera/sse
 
`suur
suuresuur/te
`suur/t`suuri
suure/sse ~ `suur/de
 
`uus`küüs
uueuu/teküüneküün/te
`uu/t`uusi`küün/t`küüsi
uue/sse ~ `uu/deküüne/sse
 
käsi
`käekä/te
`kä/ttkäsi
`käe/sse ~ `kätte

VI käändkonna moodustavad nõrgeneva astmevaheldusega sõnad. Formatiivivalik ning tüve vaheldusmallid võivad (suletud tüüpides) olla väga erinevad. Avatud tüüpides moodustatakse ainsuse osastav tugevaastmelise muutettüve baasil 0-formatiiviga, mitmuse osastav võib olla vormitüveline või kasutada formatiivi sid. Avatud tüüpide erinevus ilmneb mitmuse omastavas, mis moodustatakse kas ainult tugevaastmelise muutetüve baasil formatiiviga de või paralleelselt ka nõrgaastmelise mitmusetüve kujulisena. Lühike sisseütlev (0-formatiiviga) kattub avatud tüüpides ainsuse osastava käändega.