MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M136

jõuline-tüüp (EKS-i 12.--15. tüüp) on õieti segatüüp, sest siia kuuluvad sõnad, mis võivad muutuda nii soolane- kui oluline-tüübi järgi, st mitmuse osastavas võib neil olla nii vormitüvi kui id. Segatüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on kujuga /3 III/. Niisugusele tingimusele vastavad: a) /(V)ne/-sõnad, mille algvormi kujuks on /3 III/, nagu `jõuline, `tööline; b) /(V)s/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `öeldis, `seisus; c) /ke/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `lõoke, `paike.

Kahetine muutmine on enamasti võimalik ka pikaliiteliste sõnade korral. Tavaliselt on need abstraktse tähendusega sõnad, millest mitmuse vorme harva kasutatakse, mistõttu ühtset vormistust pole neil sõnadel välja kujunenud. Näiteks /`likkus/-liitelised sõnad, nagu kannat`likkus, põhjus`likkus, /lisus, matus/-liitelised sõnad, nagu pahelisus, paratamatus.

Enamiku loetletud struktuuritüüpide korral on parem kasutada vormitüvelist mitmuse osastavat: `jõulisi (~ `jõulise/id), `hiinlasi (~ `hiinlase/id), `paikesi (~ `paikese/id), paratamatusi (~ paratamatuse/id).