MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M135

oluline-tüübis (EKS-i 12. tüüp) on mitmuse osastav ainuvõimalikult vormitüveline, lühike ainsuse sisseütlev on võimalik.

oluline-tüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on neljasilbiline ja kaasrõhuga eelviimasel silbil, nagu inime:ne, harjutus (harjutu:se); sellele tingimusele vastavad ka kõik pikemad /lane, line, ke, kene, mine/-liitelised sõnad, nagu hollandlane, marjuline, tilluke, tillukene, olemine.

Vokaalmitmuse levik. Vormitüveline vokaalmitmus on selles tüübis kasutatav ka teistes käänetes peale osastava, nt olulisist.