MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Käändsõna paradigma

M105

Eesti keele käändsõna paradigmas on kahe arvu ja 14 käände kombinatsioonina 28 liiget. Nt sõna kala paradigma on järgmine:

KääneArv
AinsusMitmus
Nimetavkalakalad
Omastavkalakalade
Osastavkalakalasid ~ kalu
Sisseütlevkalassekaladesse
Seesütlevkalaskalades
Seestütlevkalastkaladest
Alaleütlevkalalekaladele
Alalütlevkalalkaladel
Alaltütlevkalaltkaladelt
Saavkalakskaladeks
Rajavkalanikaladeni
Olevkalanakaladena
Ilmaütlevkalatakaladeta
Kaasaütlevkalagakaladega

Vajaduse korral võib kindlast kategooriast lähtudes rääkida ka allparadigmadest. Näiteks käändsõnal võib arvukategooriast lähtudes eristada ainsuse paradigmat ja mitmuse paradigmat (kummaski 14 liiget).