MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Võrdlussõna

M103

Ülivõrre

Ülivõrre väljendab seda, et kirjeldataval olendil, asjal või nähtusel on omadust suuremal määral kui ühelgi teisel samasse rühma kuuluval olendil, asjal või nähtusel, nt Tallinn on Eesti suurim linn.

Ülivõrde moodustamiseks on kaks võimalust: liitülivõrre ehk kõige-ülivõrre ja lihtülivõrre.

Liitülivõrre on liitvorm, mis koosneb abisõnast kõige ja võrdlussõna keskvõrde vormist. Liitülivõrret saab moodustada kõikidest võrdlussõnadest, nt vaga (: vagam) : kõige vagam, roosa (: roosam) : kõige roosam, `hull (: hullem) : kõige hullem, kummaline (: kumma-lisem) : kõige kummalisem.

Lihtülivõrre on moodustatav vaid neist võrdlussõnadest, millel on olemas vokaalmitmus, ning tal on nagu vokaalmitmuselgi kaks liiki -- i-ülivõrre ja tüveülivõrre.

i-ülivõrde tunnuseks on im, nt ilus : ilusa/im, kole : koleda/im. i-ülivõrre on võimalik nendest sõnadest, mis kasutavad i-mitmust (vt M70):

Ikk-stsõna `truu : tru/im
IVkk-stkõik tüübid, nt madal : madala/im, hale : haleda/im
Vkk-stsoolane-tüüp, nt soolase/im
jõuline-tüüp (paralleelselt tüveülivõrdega), nt `jõulise/im ~ `jõulisim
VIIkk-stkõik tüübid, nt kiire : `kiire/im, toores : `toore/im

i-ülivõrde tunnus im liitub algvõrde omastavalisele tüvele. Kui tüvi lõpeb i-ga, toimub ülivõrde tunnuse ees vokaaliteisendus ie, nt kallis : `kalli + im`kalle/im. Sõnas truu, kus tüvi lõpeb pika vokaaliga, kaasneb tunnuse liitmisega vokaali lühenemine: `truu : `tru/im.

Tüveülivõrdes on ülivõrde tunnuse algusvokaal i sulanud tüve lõpuvokaaliga ühte, nii et tüve ja tunnust pole võimalik selgelt eraldada. Tüveülivõrre on võimalik osast sõnadest, mis kasutavad tüvemitmust (vt M70):

IIkk-stüksikud pesa-tüüpi sõnad, nt paha : pahim, vana : vanim, püha : pühim
Vkk-stoluline-tüüp, nt olulisim
`jõuline-tüüp (paralleelselt i-ülivõrdega), nt `jõulisim ~ `jõulise/im
VIkk-stsiil-tüübi a- ja u-tüvelised sõnad, nt `tark (: targa) : targim, `järsk (: järsu) : järsim
suur- ja uus-tüüp, nt suurim, uusim
õnnelik-tüüp, nt õnnelikem

Tüveülivõrde moodustamiseks võetakse aluseks algvõrde omastava käände vorm ning teisendatakse selle lõpuvokaali: õnnelik-tüüpi sõnades ue, kõigil teistel juhtudel teiseneb lõpuvokaal a, e, ui. uus-tüüpi sõnade tüvi on ülivõrdes tugevas astmes kuid teisevälteline. Saadud tüvekujule lisatakse m, nt õnne`lik (: õnneliku) : õnnelikem, `tark (: targa) : targim, `suur (: suure) : suurim, `uus (: uue) : uusim, `paks (: paksu) : paksim.

Üksikutel sõnadel on olemas lihtülivõrre, mis tugineb samasugusele supletiivsele tüvevariandile nagu keskvõrregi: `hea (: parem) : parim, lühike (: lühem) : lühim.