LEKSIKOLOOGIA

SÕNAVARA

Sõnavara päritolu. Põlis-, laen- ja tehissõnad

L7

Põlis- ehk genuiin- ehk genuiinne tüvi on vana oma keele tüvi, mida pole ära tuntud kui laenu kuskilt mujalt. Soome-ugri keeleteadus on põlis- ehk genuiin- ehk genuiinses tüvevaras eristanud järgmised päritolurühmad (kolmandas lahtris on H. Rätsepa arvutused, kus küsitava etümoloogiaga sõnad on eri hüpoteeside põhjal arvatud korraga mitmesse rühma):

Päritolurühm Aeg Arv Näiteid
uurali tüvevara (kaugeimad vasted vähemalt ühes samojeedi keeles) uurali algkeelest (aegade hämarusest -- IV aastatuhandeni e.m.a) 104 -- 119 tüve ela-, ema, jõgi, kaks, kala, keel, kõiv, nimi, ole-, puu, päev, vesi
soome-ugri tüvevara (kaugeimad vasted vähemalt ühes ugri keeles) soome-ugri algkeelest (vähemalt 5000 a tagasi) 179 -- 306 hing, ilm, isa, jalg, jää, kask, koda, käsi, lind, maa, öö, üks
soome-permi tüvevara (kaugeimad vasted vähemalt ühes permi keeles) soome-permi algkeelest (III aastatuhat e.m.a) 55 -- 141 amb, jaga-, jaksa-, kaas, kotkas, kõht, külm, lõuna, meel, peni, tuul, vana
soome-volga tüvevara (kaugeimad vasted vähemalt ühes volga keeles) soome-volga algkeelest (III aastatuhande algus e.m.a) 81 -- 158 jahva-, juur, kesk, kevad, kümme, lehm, ott, pese-, pett, selg, siga, töö
soome-lapi tüvevara (kaugeimad vasted lapi keeles) varasest läänemere-soome algkeelest (vähemalt 3000 a tagasi) 90 -- 177 huul, hõbe, ilves, ime, jätka-, küll, ligi, nina, nurk, otsi-, sammal, selge
läänemere-soome tüvevara (vasted vähemalt karjala ja vepsa keeles) hilisest läänemere-soome algkeelest (I aastatuhat e.m.a) 601 -- 807 aed, aeg, eile, julge, kiri, kõne, maja, naera-, oja, sõna, tõuse-, võlg
liivi-soome tüvevara (vasted läänepoolsetes läänemere-soome keeltes) 400 -- 515 hirm, ihne, isu, komme, kurta-, lill, lääs, nõmm, part, rõõm, susi, vali
eesti ja tundmatut päritolu tüvevara (vasteid sugulaskeeltes peale vadja pole, aga pole ka tunnistatud laenuks) 1075 -- 1152 (431 -- 489 tüve ning onomatopoeetilis-deskriptiivsed tüved) hiili-, ila, kesv, lubi, lõhn, mahe, mõru, raip (raibe), roni-, räni, ürp