LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Leksikograafia

L61

Märksõnastiku ülesehitus võib olla:

1. Alfabeetiline (st kirjelduse suhtes neutraalne).

Tähestikuline ehk alfabeetiline sõnaraamat esitab sõnad liht- või pesatähestikuliselt. Esimese näiteid on "Õigekeelsussõnaraamat", teise näiteid "Vene-eesti tehnika sõnaraamat", kus nt märksõna экскаватор alt võib leida ka kõik ekskavaatoriliigid.

Pöördsõnaraamatus on sõnad järjestatud mitte algus-, vaid lõpptähtede järgi. Nt Robert Hinderling "Rückläufiges estnisches Wörterbuch. Eesti keele pöördsõnaraamat" Bayreuth, 1979.

2. Kirjeldust arvestav (mõisteline, sagedus- vms sõnastik).

Mõisteline sõnaraamat esitab sõnad mõisterühmiti ja vajab siis tähestikulist registrit. Nt Andrus Saareste "Eesti keele mõisteline sõnaraamat" Stockholm, 1958--1968, register: Uppsala, 1979. Heido Otsa "Autosõnastikus" Tallinn, 1993, on terminid esitatud mõistejaotiste kaupa: A auto, B mootor, C väntmehhanism, D gaasijaotus, .., V hooldus ja remont, X veondus, Y tee, sõit ja liiklus, Z üldautotehnilist (kokku 25 jaotist). Järgnevad neli tähestikulist registrit keelte kaupa: eesti, saksa, inglise ja vene terminid (lisavihikust saab soome terminidki).

Sagedussõnaraamat näitab sõnade sagedust ühe keele või allkeele tekstides ning sõnad on järjestatud selle alusel. Nt Pauli Saukkonen, Marjatta Haipus, Antero Niemikorpi, Helena Sulkala "Suomen kielen taajuussanasto" Porvoo -- Helsinki -- Juva, 1979.