Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

Kirjandust leksikoloogia kohta

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 1988–2007.

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Toimetanud T. Erelt. Koostanud T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.

Eesti nõukogude entsüklopeedia 1.–4. Teine väljaanne. Tallinn: Valgus, 1985–1989.

Eesti entsüklopeedia 5.–13. Tallinn: Valgus (5. ja 6.) ja Eesti Entsüklopeediakirjastus (7.–13.), 1990–2003.

T. Erelt, O. Jõgi, A. Kaalep, A. Laast, H. Rajamets, H. Saari, L. Seppel, H. Udam, U. Ussisoo, Nimekirjutusraamat. Tallinn: Valgus, 1993.

T. Erelt, Terminiõpetus. Tartu, 2007.

F. Karlsson, Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud R. Pajusalu, J. Valge ja I. Tragel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002.

H. Rätsep, Sõnaloo raamat. Tartu: Ilmamaa, 2002.

H. Saari, Keelehääling. Eesti Raadio „Keeleminutid” 1975–1999. Koostanud ja toimetanud S. Mäearu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004.

F. Vakk, Miks just nõnda? Peotäis tekkelugusid ja uudistavaid lühimatku eesti fraseoloogia radadelt. Tallinn: Valgus, 1984.

Ü. Viks, Sõnavormide homonüümia eesti keeles. – Keel ja Kirjandus 1984, 2.

A. Õim, Sünonüümisõnastik. Tallinn: autori kirjastusel, 1991.

A. Õim, Fraseoloogiasõnaraamat. Teine, ümbertöötatud ja täiendatud trükk. Tallinn, 2000.