Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

SÕNAVARA

Oma- ja võõrsõnad

Niisiis oli §-des L 18 ja L 19 juttu keelendite oma või võõras olemisest struktuuri alusel – struktuurivõõrusest. Võõrusastmik omama poolt võõrama poole on: 1) omasõnad, 2) võõrsõnad, 3) võõrnimed, 4) tsitaatsõnad ja -väljendid eestikeelse teksti sees.