Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

SÕNAVARA

Sõnavara päritolu. Põlis-, laen- ja tehissõnad

Niisiis oli käesolevas osas ( L 6, L 7, L 8, L 9, L 10, L 11 L 12 L 13 L 14 L 15 ) juttu keelendite oma või võõras olemisest päritolu alusel – päritoluvõõrusest. Võõrusastmik omama poolt võõrama poole on: 1) kirjakeele põlissõnavara (võõrus on null), 2) laenud oma murdeist, 3) laenud lähisugulaskeelist, 4) laenud kaugsugulaskeelist, 5) keelkonnavälised laenud, s.o laenud mujalt kui soome-ugri keeltest.