Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

Öeldise grammatilised kategooriad

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

Muid ühildumisega seotud seiku

1. Relatiivlauses, mille aluseks on siduv asesõna kes või mis, oleneb öeldise arvuvorm relatiivlause põhjast. Nt Kiideti heaks liiklusohutuse tõhustamise põhisuunad, mis üldiselt ühtivad (mitte: ühtib) Maailmapanga seisukohtadega.

2. Verb tulema tähenduses ‘pidama, vaja olema’ ei ühildu nimetavas käändes nimisõnaga, sest see on sihitis, mitte alus. Nt Kirjad tuleb (mitte: tulevad) homseks valmis kirjutada.

3. Öeldise mitmus laieneb ka öeldistäitele, s.o olema-verbi laiendavale nimi- või omadussõnale, kuid mitte tingimata muudele öeldise laienditele. Nad olid bioloogid/andekad. Osavõtjad pidid andma allkirja ~ allkirjad rahu kaitseks. Kõik õpilased panid keemiaõpikule paberi ~ keemiaõpikutele paberid ~ keemiaõpikutele paberi ümber. Mehed, armastage oma naist ~ naisi!