Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

Öeldise grammatilised kategooriad

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

Öeldis ühildub täisalusega isikus ja arvus:

mina loenmeie loeme
sina loedteie loete
tema loebnemad loevad

Lauseis, kus täisalus puudub (sealhulgas osaalusega lauseis) ega ole ka juurdemõeldav, on öeldis alati ainsuse 3. pöördes, nt Hämardub. Õues jookseb lapsi. Selle töö teeb valmis paari tunniga. Saab näha, mis sest välja tuleb. Meil tuleb varsti koju minema hakata.

Ühildumine on hrl vormiline. Vormilise ühildumise avaldusi on see, et ka viisakusmitmus kajastub öeldise vormis, nt Te olete sümpaatne inimene.

Mõnikord võib öeldisverbi arvuvormi valikut mõjutada aluse sisu. Kui aluseks on üksikobjekti mitmuslik pealkiri või nimi, siis võib öeldis olla nii mitmuses kui ka ainsuses. Nt „Suvitajad” (= film „Suvitajad” ) valmis poole aastaga. „Suvitajad” mõjutasid Eesti filmi arengut. Kui mitmuslik nimi või pealkiri näitab objekti liiki (sisaldades nt sõnu toimetised, sõnumid, uudised) on öeldis eelistatavalt mitmuses, kuid võimalik on ka ainsus. Nt Rabavere Sõnumid avaldavad ~ avaldab lugejate kirju.

Öeldise vormi valik võib oleneda ka öeldistäitest. Kui alus muidu võimaldaks nii öeldise mitmust kui ka ainsust, siis ainsuslik öeldistäide välistab mitmusliku öeldise. Nt Rabavere Sõnumid oli hea ajaleht. Leetrid oli vanasti raske haigus.

Suuremaid kõikuvusi öeldisverbi arvuvormi valikus esineb juhul, kui aluseks on hulgasõna(fraas) või ainsuslike liikmetega rindtarind.