Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

Enamkasutatavaid võõrliiteid

-a ld algselt grammatilise naissoo tunnus: summa, villa, fauna, floora, firma

-aad pr a) tegevus, üritus: kanonaad, maskeraad, paraad, blokaad, olümpiaad; b) koht: promenaad, estraad, esplanaad; c) toit: limonaad, šokolaad, karbonaad, marmelaad, marinaad, rafinaad

-aan, -an ld pr isik: intrigaan, dekaan, puritaan, kurtisaan, veteran, šarlatan, partisan

-aarium, -eerium, -oorium ld asutus, kogu, koht: akvaarium, herbaarium, ministeerium, sanatoorium, observatoorium, auditoorium

-aaž pr pms tegevus või tegevuse tulemus: reportaaž, massaaž, sabotaaž, šantaaž, spionaaž, pilotaaž, montaaž, blamaaž, drenaaž, instruktaaž, kollaaž, ka koht, asi, kogu: garaaž, passaaž, ermitaaž, peisaaž, trikotaaž, kilometraaž, tiraaž, litraaž, tonnaaž

-and, -end ld isik, kellele tegevus on suunatud: eksaminand, diplomand, promovend

-anss pr abstraktmõiste, tegevus või tegevuse tulemus: nüanss, renessanss, balanss, bilanss, romanss, avanss, allianss, reveranss

-ant, -ent ld isik, kes tegutseb: doktorant, magistrant, laborant, assistent, dotsent, intelligent

-ants, -ents ld abstraktmõiste: assonants, elegants, intelligents, kompetents, tendents, ekvivalents, dekadents, eksistents, konsekvents

-bel ld omadussõnaliide: variaabel, respektaabel, komfortaabel, noobel, sensiibel

-ee pr a) isik: atašee, krupjee, rantjee, korüfee; b) koht: fuajee, kabaree, kupee, palee, allee; c) asi: kombinee, klišee, negližee, glassee, želee, filee; d) üritus, tegevus: dinee, defilee, supee, turnee; e) abstraktmõiste: renomee

-eeri- ld, -iseeri- kr tegusõnaliide: vibreerima, instrueerima, intervjueerima, retsenseerima, rehabiliteerima, kristalliseerima, organiseerima, pastöriseerima, filosofeerima, polemiseerima, teoretiseerima

-ess pr a) naisisik: paruness, komtess, poetess, printsess; b) abstraktmõiste: finess

-ett pr algselt vähendava tähendusega: klosett, parkett, pakett, omlett, kušett, vagonett, rakett, piruett, bankett, operett, kokett

-ia kr ld abstraktmõiste: harmoonia, hierarhia, filoloogia, graatsia, koopia, mateeria, preemia, seeria

-iin ld pr a) isik: blondiin, jakobiin, beduiin, kretiin, baleriin; b) aine, materjal: aspiriin, heroiin, steariin, margariin, kofeiin, musliin, dermatiin; c) asi: trampliin, giljotiin, tamburiin, peleriin, limusiin; d) abstraktmõiste: meditsiin, doktriin, distsipliin, rutiin

-iit kr a) aine: dünamiit, grafiit; b) haigus (eriti põletik) bronhiit, pleuriit, apenditsiit; c) rahva või seltsi liige: semiit, eremiit, jesuiit

-iiv ld pms abstraktmõiste, kuid ka isik, ühing: aktiiv, passiiv, negatiiv, illatiiv, motiiv, korrektiiv, direktiiv, detektiiv, konservatiiv, kollektiiv, kooperatiiv; esineb sageli liitse omadussõnaliite -iivne koosseisus: passiivne, negatiivne, deskriptiivne

-ioon, -jon ld tegevus, tegevuse tulemus: operatsioon, demonstratsioon, provokatsioon, tsivilisatsioon, divisjon, kautsjon, misjon, oksjon, komisjon, revisjon

-ism kr suund või vool: sotsialism, freudism, realism, pluralism, humanism, separatism

-iss pr naisisik: direktriss, abtiss

-ist kr isik: sotsialist, traktorist, lingvist

-istika kr tegevusala: kriminalistika, lingvistika

-k kr isik: füüsik, matemaatik, tehnik

-ka kr tegevusala: füüsika, küberneetika, aeroobika, tehnika

-ment ld tegevuse üksikjuhtum, tulemus, vahend, ese, laad: eksperiment, dokument, testament, instrument, argument, temperament

-on kr, -um ld kesksoo tunnus, jääb eesti keeles sageli ära: leksikon, staadion, meetrum, seerum, tsentrum, antiseptik(um), antibiootik(um); sama -um sisaldub ka liitliidetes -ium, -eerium: gümnaasium, müsteerium, harmoonium, morfium; -eum: muuseum, lütseum

-oon, -on kr pr asi, koht, isik, nähtus: tsüklon, elektron, kaanon, batoon, pontoon, rajoon, spioon, argoon, följeton, kompanjon

-or ld a) tegija: oraator, diktaator, doktor, korrektor, direktor, professor; b) seade, riist: traktor, separaator, süntesaator, karburaator

-os kr, -us ld algselt meessoo tunnus: kosmos, papüürus

-(si)s kr tegevus, tegevuse tulemus, nähtus: praksis, skepsis, askees, genees, faas, fraas, kriis, tees, analüüs

-uur ld a) tegevus, tegevuse tulemus: protseduur, dressuur, tsensuur, karikatuur, diktatuur, korrektuur; b) kogum: klaviatuur, aparatuur, literatuur, klientuur; c) asutus, seisus, amet: registratuur, prokuratuur, prefektuur, professuur, magistrantuur, doktorantuur

-äär, -är pr a) isik: reaktsionäär, revolutsionäär, kollektsionäär, funktsionäär, miljonär, pensionär, aktsionär; b) ese, nähtus: reväär, barjäär, portjäär, karjäär

-öör, -ör pr a) tegija: amatöör, montöör, stažöör, marodöör, režissöör, sutenöör, kontrolör, komandör, prokurör; b) nähtus, asi: liköör, interjöör, odöör, transportöör

NB! Võõrliited saavad liituda ainult võõrtüvedele. Seetõttu on valesti moodustatud nt arvutiseerima, mille asemel sobiks raalistama (võõrsõnaga komputeriseerima).