Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Omadussõnaliited

Tänapäeva eesti keele produktiivsed omadussõnaliited on -ne, -lik, -line, -tu, -kas ja -jas. Nimi- ja tegusõnale liitudes loovad nad alussõnaga võrreldes uue mõiste ja jagunevad järgmisteks liikideks:

  1. üldised omadussõnaliited -ne, -line, -lik

  2. omaduse puudumist väljendav liide-tu

  3. omaduse rohkust väljendav liide -kas

  4. sarnasust väljendav liide -jas

Omadussõnale liitudes on kõik need liited ühtviisi vaid vähendava tähendusega, nt puna/ne > puna/kas, mõrkjas, arglik. Produktiivne on selles funktsioonis vaid -kas, nt punakas, kreemikas, hapukas jne.

Määrsõnatüvele liitudes muudab ne-liide vaid sõnaliiki, nt lahti > lahti/ne.

Mitteproduktiivsed omadussõnaliited on -ik, -lane, -ldane, -mine, -(V)s, -(u)r, -v.

Käändsõnaliitena tuletab omadussõnadest omadussõnu ka vähendusliide -ke(ne), nt kehvake(ne).