Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Liitverbid

Liitverbid on liitsõnad, mille põhiosaks on verb, nt alahindama. Eesti keeles on palju verbe, mis sisaldavad rohkem kui üht tüve, kuid enamik neist ei ole liitverbid, vaid ühend- ja väljendverbide kokkuvormistused või liitsõnade verbtuletised. Liitverbid erinevad ühend- ja väljendverbidest selle poolest, et liitverbi kui liitsõna moodustajad vormistatakse samas järjestuses kokku verbi mis tahes vormi korral (alahindab, alahinnata, alahinnatud jne), ühend- ja väljendverbide moodustajad aga üksnes teatud juhtudel (pahakspandav käitumine, äravõetud õigused; vt O 44). Liitverbid erinevad liitsõnade verbtuletistest selle poolest, et liitverbide vahetuteks moodustajateks on tüved (ala + hindama), liitsõnade verbtuletistel aga liittüvi + liide või null-liide (peremehe + tse/ma, rahatrahvi + ma).

Liitverbide moodustusmallid:

  1. määrsõna + verb: alahindama, alakoormama, esietenduma, taandarenema, üldiseloomustama, siirdistutama, eelhääletama, eelregistreerima, järelnoppima, ristküsitlema (vrd risti), risttolmlema, vastunäidustama, pealtväetama, tasalülitama. Sõnade taas- ja üle- kasutamine on kõikuv, need võivad sama verbiga moodustada nii liitsõna kui ka ühendverbi: ülehindab oma võimeid = hindab oma võimeid üle; endine kord taaskehtestati = endine kord kehtestati taas, taasluua ~ taas luua, taasvallutada ~ taas vallutada;

  2. käändsõna nimetavas + verb: (Adj + V) kuritarvitama, kuivsoolama, kuivpuurima, kuivpuhtima, märgsoolama, märgpuurima, märgpuhtima, sügavkündma, sügavpuurima, sügavväetama, kuumtöötlema, kuumvaltsima, kuumsuitsutama, külmsuitsutama, külmneetima, külmvaltsima; (N + V): hädamaanduma, iluvõimlema, sportvõimlema, jääpurjetama, purilendama, rulluisutama, rullsuusatama, mineraalväetama, ravivõimlema, rändkaubitsema.

    Omadussõnaline täiendosa iseloomustab verbiga väljendatud tegevuse viisi ning liitverbile vastab harilikult sõnaühend: viisiadverb + V (kuumvaltsima = kuumalt valtsima). Nimetavalise täiendosaga moodustusmall on tegelikult omane liitkäändsõnadele. Selle malli kandumine verbimoodustusse on alguse saanud mõnede deverbaalide tagasituletiste toomisest keelde (kuritarvitus > kuritarvitama, silmkude > silmkuduma, rulluisutamine > rulluisutama).