Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Võõrtüveliste verbide tuletusest

 1. Uute laentüvede puhul on ilmselt soome keele mõjul hakanud kõnekeeles levima ja osalt jõudnud kirjakeeldegi a-liide. Tuletised esinevad kas i-tüveliste otsetuletiste rööbikutena, nt surf : surfi > surfima ~ surfama, klikkima ~ klikkama, tšekkima ~ tšekkama, või ainuvõimalikena, nt šoppama. a-liite kasutamisega kaasneb muuttüübi muutus: klikkima : klikkida : klikin (õppima-tüüp) – klikkama : klikata : klikkan (hakkama-tüüp). Sellele arvutislängi sõnale vastavad oskuskeeles klõpsima ja klõpsama.

 2. Võõrtüveliste eeri-, eeru-verbide (vt SM 43) puhul on üldjuhul soovitatav:

  1. vältida eeri-, eeru-liitele eelnevaid liiteid, nt inventariseerima → inventeerima, optimaliseerima ~ optimiseerima → optimeerima, minimiseerima → minimeerima;

  2. kasutada eeri-, eeru-verbide asemel otsetuletisi või omaliidetega (-ta-, -da-, -sta-, -le-, -tse-) verbe, nt betoneerima > betoonima, aktiv(is)eeruma > aktiivistuma, numereerima > nummerdama, kui on olemas vastav käändsõna (betoon, aktiivne, number).

  Sõnuti on mitmesuguseid suhteid eeri-, eeru-verbide ning omaliiteliste verbide ja otsetuletiste vahel (ainult üks on võimalik, üks on parem kui teine, mõlemad on võrdväärsed, tähendused on erinevad).

  ParemHalvem
  galoppimagalopeerima
  emailimaemaileerima
  ankeetimaanketeerima
  plaanimaplaneerima
  tsementimatsementeerima
  tapeetimatapetseerima
  protestimaprotesteerima
  boikottimaboikoteerima
  normimanormeerima
  positsioonimapositsioneerima