Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Otsetuletus

Otsetuletuse korral lisatakse käändsõna tüvele verbi morfoloogilised tunnused ilma liidet kasutamata.

Nimisõnast tuletatud verb väljendab tegevust, milles nimisõnaga märgitu on osaline. Olenevalt alussõnast võivad tuletised väljendada:

  1. tegevust tegevusvahendi kaudu (‘N abil tegema’), nt saag > saagi/ma, viilima, puurima, nõelama, pumpama, kraadima, liimima, harjama, (heinu) hanguma, kammima, nööpima, kruvima, kõplama;

  2. millegagi katmist (‘Nga katma’): kuld > kulda/ma, tahmama, loorima, salvima, värvima, minkima, lupjama, tapeetima, koormama;

  3. tegevust tegevusobjekti või tegevuse tulemuse kaudu (‘tegema, tekitama, valmistama N’): haav > haava/ma, filmima, kinkima, lokkima, praadima, diagnoosima, protokollima, ruunama;

  4. muid tähendusi: hõlm > hõlma/ma, kraamima, narrima, pantima, ristima, sihtima, tollima, uurima, arstima, orjama.

Omadussõnast tuletatud verb võib olla:

  1. hrl seisundi tekitamist väljendav sihiline verb (‘tegema, muutma Adj-ks’): klaar > klaari/ma, nürima, võltsima;

  2. vahel ka seisundit või seisundimuutust väljendav sihitu verb (‘olema Adj’): must > mustama (ka eelmises tähenduses); (‘muutuma Adj-ks’): hull > hulluma.