Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Verbiliited

Momentaaniliited

-ata- (-ahta-), harvemini -a- tuletab ühekordset tegevust väljendavaid verbe ehk momentaane. Tuletusaluseks on peamiselt onomatopoeetilised ja deskriptiivsed tüved või verbid, nt parts > parts/ata/ma, patsatama, lonksatama, kääks või kääks/u/ma > kääks/ata/ma, kolksatama, norsatama, harvemini muud verbid, nt jahmatama, seisatama, naeratama. Liide liitub kas ühesilbilisele konsonandiga lõppevale onomatopoeetilisele või deskriptiivsele tüvele, nt prants/ata/ma, või nõrgale verbitüvele, nt sära/ma > sär/ata/ma, loksu/ma (III v) : loksu/n (II v) > loks/ata/ma (II v), jahmu/ma (III v) : jahmu/n (III v) > jahm/ata/ma (II v), oiga/ma : oia/ta > oi/ata/ma.

ahta-liitelised rööptuletised on stiililt markeeritud. Nende moodustamine on suhteliselt vaba, kuid mitte eriti levinud. Rohkem kasutatakse ahta-varianti helilise konsonandiga tüvede korral, kusjuures tüvi on harilikult esimeses vältes, nt helahtama, kõmahtama, urahtama. Leidub siiski ka teisevältelisi sõnu, nt kiljahtama, karjahtama, liigahtama.

ata- (ahta-)liitelised verbid on astmevahelduseta.

-a- tuletab ühesilbilistest konsonandiga lõppevatest onomatopoeetilistest või deskriptiivsetest tüvedest ühekordset (kuid mitte tingimata äkilist) tegevust väljendavaid verbe, nt lonks/a/ma, sulpsama, kopsama, tonksama.