Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Verbiliited

Kontinuatiiviliited

se-elementi sisaldavad liited -tse- ja -ise- tuletavad kestvat tegevust väljendavaid verbe ehk kontinuatiive.

-tse- tuletab:

  1. käändsõnadest peamiselt inimese käitumisviisile osutavaid, sageli halvustava varjundiga verbe, nt kära > kära/tse/ma, skandaalitsema, boheemitsema, kapriisitsema, prouatsema; tore > tore/tse/ma, toorutsema; harvemini mittehinnangulise tähendusega verbe, nt plaanitsema, lõbutsema, pidutsema, muretsema, nukrutsema, haletsema;

  2. verbidest peamiselt vähehaavalist (mitteintensiivset) tegevust väljendavaid verbe, nt nokki/ma : noki/n > noki/tse/ma, näpitsema, hingitsema, immitsema.

Liide liitub ainult kahesilbilisele esma- või teisevältelisele vokaaltüvele, nt kavatsema, primadonnatsema, võidutsema, veritsema. Osas sõnades on tüvevokaal -a või -e asendunud i-ga (eriti nimisõnades), nt pesitsema, pühitsema, hoolitsema, kaubitsema; ka ahnitsema, või u-ga (eriti omadussõnades), nt õrnutsema, peenutsema, ihnutsema, õelutsema; ka sõbrutsema.

-ise- tuletab onomatopoeetilistest ja deskriptiivsetest tüvedest samasisulisi verbe, nt rabisema, krabisema, kobisema, lobisema, logisema, nagisema, helisema, kolisema, sisisema, urisema; vabisema, varisema, nirisema.