Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Verbe moodustatakse eesti keeles sufiks- ja otsetuletuse teel. On vaid vähesel arvul tegevuse viisi väljendavaid liitverbe (nt eelhääletama, siirdistutama, sügavkülmutama).