Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

Sissejuhatus

Sõnamoodustuse kirjeldus esitatakse harilikult ja ka siinses käsiraamatus moodustiste sõnaliikide kaupa: verbimoodustus, nimisõnamoodustus, omadussõnamoodustus, määrsõnamoodustus. Põhitähelepanu pööratakse produktiivsetele (s.o uute moodustiste saamiseks kasutatavatele) liidetele, tuletus- ja liitumismallidele.