Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Formatiivivariandid

Pöördsõna formatiivivariandid

Pöördsõna formatiivide puhul on olulised ainult lihtvormid, mistõttu järgnevalt on esitatud pöördsõna põhiparadigma formatiivid.Kindla ja tingiva kõneviisi formatiivid

TEGUMOOD PÖÖRE KÕNEVIIS AEG
KINDEL TINGIV
Ains1 n ks(in)
Ains2 d ks(id)
Is Ains3 b ks Olevik
Mitm1 me ks(ime)
Mitm2 te ks(ite)
Mitm3 vad ks(id)
Umbis takse, dakse, taks, daks
akse
Ains1 sin, in, VTn nuksin
Ains2 sid, id, VTd nuksid Liht-
Is Ains3 s, i, VT nuks või
Mitm1 sime, ime, VTme nuksime üld-
Mitm2 site, ite, VTte nuksite minevik
Mitm3 sid, id, VTd nuksid
Umbis ti, di


Käskiva, kaudse ja möönva kõneviisi formatiivid

TEGUMOOD PÖÖRE KÕNEVIIS AEG
KÄSKIV KAUDNE MÖÖNEV
Ains1
Ains2 0
Is Ains3 gu, ku vat gu, ku Olevik
Mitm1 gem, kem
Mitm2 ge, ke
Mitm3 gu, ku
Umbis tavat, davat tagu, dagu
Is nuvat Üld­minevik


Infiniitsete lihtvormide formatiivid

da-tegevusnimida, ta, a
des-vormdes, tes, es
ma-tegevusnimi
Isma
Umbistama, dama
Seesütlevmas
Seestütlevmast
Saavmaks
Ilmaütlevmata
Oleviku kesksõna
Isv
Umbistav, dav
Mineviku kesksõna
Isnud
Umbistud, dud