Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Formatiivivariandid

Käändsõna formatiivivariandid

KÄÄNE ARV
AINSUS MITMUS
DE-MITMUS VOKAALMITMUS
Nimetav - d
Omastav - te, de VT
Osastav t, d, 0, da sid id, VT
Sisseütlev sse, 0, VT, de, hV tesse, desse isse, VTsse
Seesütlev s tes, des is, VTs
Seestütlev st test, des ist, VTst
Alaleütlev le, lle tele, dele ile, VTle
Alalütlev l tel, del il, VTl
Alaltütlev lt telt, delt ilt, VTlt
Saav ks teks, deks iks, VTks
Rajav ni teni, deni VTni
Olev na tena, dena VTna
Ilmaütlev ta teta, deta VTta
Kaasaütlev ga tega, dega VTga