Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Formatiivivariandid

Formatiivid, mis sisaldavad erinevate morfeemivariantidena väljen-duvaid tunnuseid, varieeruvad järelikult ka ise. Järgnevates tabelites on toodud käänd- ja pöördsõnade võimalikud formatiivivariandid (VT = vormitüvi).