Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Võrdlussõna paradigma

Võrdlussõna võrdlusastmed on ühtlasi võrdlussõna paradigma liik­meteks. Seega on võrdlussõna paradigmas kolm liiget. Võrdlussõna para­digma on täisparadigma, sest ta sisaldab ülivõrde näol liitvormi. Nt sõna suur paradigma on järgmine:

  Algvõrre

  suur

  Keskvõrre

  suurem

  Ülivõrre

  kõige suurem ~ suurim