Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Pöördsõna paradigma

Pöördsõna paradigma on palju keerukama koosseisuga kui käänd-sõna paradigma, sest pöördsõnal on rohkem kategooriaid ning nende võime omavahel kombineeruda on erinev. Pöördsõna paradigma koos­seisu teeb keerukaks seegi, et pöördsõna vormide hulka arvatakse infi­niitsed vormid, mis ei pruugi pöördsõna kategooriatega seostuda, ning liitvormid.

Pöördsõna paradigma võib olla täis- või põhiparadigma. Täis­paradigmaks nimetatakse paradigmat, mis sisaldab kõiki pöördsõna vorme, st nii liht- kui liitvorme. Sõna morfoloogia kirjeldamisel pole liitvor­mi­de arvestamine enamasti vajalik, sest liitvormid moodustatakse liht­vor­mide alusel kõikidest sõnadest ühtemoodi. Seetõttu esitatakse pöörd­sõnade morfoloogia kirjelduses tavaliselt niisugune paradigma, mis sisaldab ainult lihtvorme – põhiparadigma. Pöördsõna paradigma kee­ru­­kuse tõttu pole selle esitamine ühe tabelina võimalik. Enamasti jaotatakse pöördsõna paradigma allparadigmadeks kõneviiside kaupa, sest kõneviisiti on erinevused muutevormides kõige ülevaatlikumad. Kategooriate kaupa korrastatud paradigma lõpus esitatakse loendina infiniitsed vormid.

Lk 291–294 on toodud sõna ela/ma täisparadigma kõneviiside kaupa.

Kindla kõneviisi paradigma

Tegumood Pööre Kõneliik Aeg
Jaatav Eitav
Ains1 elan
Ains2 elad
Is Ains3 elab ei ela Olevik
Mitm1 elame
Mitm2 elate
Mitm3 elavad
Umbis elatakse ei elata
Ains1 elasin
Ains2 elasid
Is Ains3 elas ei elanud Lihtminevik
Mitm1 elasime
Mitm2 elasite
Mitm3 elasid
Umbis elati ei elatud
Ains1 olen elanud
Ains2 oled elanud
Is Ains3 on elanud ei ole elanud Täisminevik
Mitm1 oleme elanud ~pole elanud
Mitm2 olete elanud
Mitm3 on elanud
Umbis on elatud ei ole elatud
~pole elatud
Ains1 olin elanud
Ains2 olid elanud
Is Ains3 oli elanud ei olnud elanud Enneminevik
Mitm1 olime elanud ~polnud elanud
Mitm2 olite elanud
Mitm3 olid elanud
Umbis oli elatud ei olnud elatud
~polnud elatud
Tingiva kõneviisi paradigma

TEGUMOOD PÖÖRE KÕNELIIK Aeg
JAATAV EITAV
Ains1 elaks(in)
Ains2 elaks(id)
Is Ains3 elaks eielaks Olevik
Mitm1 elaks(ime)
Mitm2 elaks(ite)
Mitm3 elaks(id)
Umbis elataks ei elataks
Ains1 oleks(in) elanud
~ elanuks(in)
Ains2 oleks(id) elanud
~ elanuks(id)
Is Ains3 oleks elanud ei oleks elanud Üldminevik
~ elanuks ~ poleks elanud
Mitm1 oleks(ime) elanud ~ ei elanuks
~ elanuks(ime)
Mitm2 oleks(ite) elanud
~ elanuks(ite)
Mitm3 oleks(id) elanud
~ elanuks(id)
Umbis oleks elatud eioleks elatud
~ poleks elatud
Käskiva kõneviisi paradigma

PÖÖRE KÕNELIIK
JAATAV EITAV
Ains2 ela ära ela
Ains3 elagu ärgu elagu
Mitm1 elagem ärgem elagem ~ ärme ela(me)
Mitm2 elage ärge elage
Mitm3 elagu ärgu elagu


Kaudse kõneviisi paradigma

TEGUMOOD KÕNELIIK AEG
JAATAV EITAV
Isikuline elavat ei elavat Olevik
Umbisikuline elatavat ei elatavat
Isikuline olevat elanud ei olevat elanud
~ elanuvat ~ polevat elanud
~ ei elanuvat Üld minevik
Umbisikuline olevat elatud ei olevat elatud
~ polevat elatud


Möönva kõneviisi paradigma

TEGUMOOD KÕNELIIK AEG
JAATAV EITAV
Isikuline elagu ärgu elagu Olevik
Umbisikuline elatagu ärgu elatagu
Isikuline olgu elanud ärgu olgu elanud Üldminevik
Umbisikuline olgu elatud ärgu olgu elatud


Infiniitsed vormid

Tegevusnimed:
da-tegevusnimiIs tgmUmbis tgm
Olevikelada
Minevikolla elanudolla elatud
vat-tegevusnimi
Olevikelavattehtavat
Minevikolevat elanudolevat tehtud
~ elanuvat
ma-tegevusnime vormid
ma-vormelamaelatama
mas-vormelamas
mast-vormelamast
maks-vormelamaks
mata-vormelamata
KesksõnadOlevikelavelatav
Minevikelanudelatud
des-vormOlevikelades
Minevikolles elanudolles jäetud