Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Käändsõna paradigma

Eesti keele käändsõna paradigmas on kahe arvu ja 14 käände kombinatsioonina 28 liiget. Nt sõna kala paradigma on järgmine:

käänearv
ainsusmitmus
Nimetavkalakalad
Omastavkalakalade
Osastavkalakalasid ~ kalu
Sisseütlevkalassekaladesse
Seesütlevkalaskalades
Seestütlevkalastkaladest
Alaleütlevkalalekaladele
Alalütlevkalalkaladel
Alaltütlevkalaltkaladelt
Saavkalakskaladeks
Rajavkalanikaladeni
Olevkalanakaladena
Ilmaütlevkalatakaladeta
Kaasaütlevkalagakaladega

Vajaduse korral võib kindlast kategooriast lähtudes rääkida ka all­para­digmadest. Näiteks käändsõnal võib arvukategooriast lähtudes eris­tada ainsuse paradigmat ja mitmuse paradigmat (kummaski 14 liiget).