Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

Tegusõnad

Tegusõnad on suhteliselt kindlapiiriline sõnaliik. Ühelgi tegusõnade hulka kuuluval sõnal tervikuna ei ole teiste sõnaliikide tunnuseid. Kuid osa tegusõna vorme, nimelt käändelised vormid, on kõigi tegusõnade korral sõnaliigiliselt ambivalentsed (vt M 72, M 73). Oleviku kesksõna kuu­lubki pigem omadussõnade hulka ja seda käsitletakse verbivormina peamiselt vaid traditsiooni tõttu.