Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

Vastavused keelesüsteemi eri tasandite vahel ei ole absoluutsed. Leidub sõnu, mis ühe tasandi tunnuste alusel sobivad kokku üht laadi sõnadega, teise tasandi tunnuste alusel teist laadi sõnadega. Näiteks sõna roostekarva esineb lauses täiendi funktsioonis nagu sõna kuri: rooste­karva koer, kuri hunt. Mõlemad sõnad kannavad omaduse tähen­dust. Aga morfoloogia tasandil ilmneb lahknevus. Sõna kuri käändub ja kompareerub: kuri : kurja : `kurja : kurjasse jne, kuri : kurjem : kõige kurjem. Sõna roostekarva on aga muutumatu sõna, kuuludes morfoloo­gilises mõttes kokku näiteks sõnadega ja, eile, noh, mis lauses täiendi funktsioonis esineda ei saa ega kanna ka omaduse tähendust.

Sõnaliigid ei olegi üksteisest rangelt lahus seisvad kastid, vaid haju­sate piiridega rühmad. Igal sõnaliigil on oma iseloomulik tuumik, st sõnad, millel on kõik selle sõnaliigi tunnused. Aga sõnaliigis võib olla ka perifeerseid allrühmi, millel on ainult osa selle sõnaliigi tunnustest. Millegi puudumist või nappust tähistab terminiosis vaeg-. Nt sõna roostekarva on sõnaliigi seisukohalt vaeg­omadussõna ja võrdekategooria seisukohalt vaegvõrdeline sõna: süntaktiliselt ja tähenduslikult sarnaneb ta omadus­sõnadega, aga ­morfoloogiliselt erineb tüüpilistest omadussõna­dest, kuivõrd tal ei ole ei käände- ega võrdlusvorme.

Mõni sõna võib olla sedavõrd ambivalentsete tunnustega, et teda polegi võimalik selgesti ühte või teise sõnaliiki paigutada. Eriti markantse sõnaliikide vahelise rühma moodustavad need vaegoma­dus­sõnad, mis võivad käituda ka määrsõnana (vt M 5a). Nt sõna ise­moodi väljendab omadust ja esineb täiendina nagu sõnad kuri ja rooste­karva: isemoodi inimene, nagu kuri hunt ja roostekarva koer. Morfo­loo­gilised vormid sel sõnal puuduvad nii nagu vaegomadussõnal roostekar­va. Aga sellele lisaks võib isemoodi esineda lauses ka määrusena: See inimene kõneleb isemoodi. Selle poolest sarnaneb isemoodi hoopis määrsõnadega, nagu hästi, valjusti, kummaliselt, mis esinevad lauses samuti määrusena ja millel pole samuti morfoloogilisi vorme: See inimene kõneleb hästi / valjusti / kummaliselt. Aga määrsõnad ei saa lauses täiendiks olla: *hästi inimene. Nõnda ei saagi selgelt väita, kas isemoodi on rohkem vaegomadussõna või määrsõna.