Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

Eesti keeles on 12 sõnaliiki:

Nimi-, omadus- ja arvsõnad kui iseseisvad täistähenduslikud sõnad, mis seonduvad morfoloogilise käände- ja arvukategooriaga, moodusta­vad omaette suurema rühma, noomenite klassi. Noomenite mitte­täis­tähenduslikuks vasteks on pronoomenid, mis on nii abstraktse ja tühja tähendusega, et neid pole sageli võimalik jagada pro­subs­tan­tiivideks, proadjektiivideks ja pronumeraalideks. Eesti keeles puudub noomenite klassile omakeelne nimetus.

Kõiki muutumatuid sõnu (määrsõnu, asemäärsõnu, abimäärsõnu, kaassõnu, rõhumäärsõnu, sidesõnu ja hüüdsõnu) nimetati varem partikliteks. Tänapäeval kasutatakse seda terminit kitsamas tähenduses, märkimaks ainult muutumatuid mittetäistähenduslikke sõnu (abimäärsõnu, kaassõnu, rõhumäärsõnu, sidesõnu ja hüüdsõnu), suulise kõne kirjeldamisel vahel ka ainult hüüdsõnu ja rõhumäärsõnu.

Mõningates käsitlustes vaadeldakse määrsõnu ühe sõnaliigina, erista­mata iseseisvaid määrsõnu, asemäärsõnu, abimäärsõnu ja rõhu­määrsõnu. Nii on toimitud ka siinse raamatu ortograafiaosas.