Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

Abimäärsõnad

Abimäärsõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad lauses tegu­sõna juurde, andes sellele mingi uue tähendusvarjundi või konkre­ti­seerides tegusõna tähendust, nt läbi (elama), vastu (võtma), kallale (kippuma), tagasi (tõmbuma), ära (sõitma), ümber (aelema), valmis (saama), laiali (valguma), läbi (paistma), sisse (elama). Abimäärsõnad on tähenduselt lähedased tuletusliidetele: nad moodustavad koos tegusõnaga uue tähendusliku terviku.

Nagu määrsõnad, võivad ka abimäärsõnad seonduda üksikute käände­kategooria liikmetega, moodustades analoogilisi kohakäänetes muu­tuvaid sarju, nt kokku (saama, langema) : koos (eksisteerima) : koost (lagunema); kõrvale (jääma) : kõrval (seisma) : kõrvalt (vaatama).