Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS


Omadussõnaliited

Eesliited

Nii nagu nimisõnadel, on ka omadussõnadel vaid üks eesliide eba-. Omadussõnale liitudes väljendab eba- eitust, nt ebaaus, ebaharilik, ebakindel, ebakorrektne, ebaõiglane. Eesliite eba- esinemine on piiratum kui eitaval pooleesliitel mitte-. Eba- liitub vaid päris omadussõnadele, mitte- nii omadussõnadele (mitteametlik) kui ka kesksõnadele (mitteköetav, mittetasuv). Eba- eeldab, et adjektiiv väljendab normaalolukorda. Seetõttu ei liitu eba- nt antonüümipaari negatiivsele liikmele, vrd ebatasane – *ebakonarlik. Eitussõnal mitte seesugust piirangut pole, vrd mittetasane – mittekonarlik. Kuid seal, kus eba- on võimalik, on ta ühtlasi loomulikum kui mitte-, st ebaaus, ebaharilik on parem kui mitteaus, mitteharilik.