Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS


Lauselühendid

Lauselühendite kirjavahemärgid

 1. Alati eraldatakse komaga (lause keskel mõlemalt poolt):

  1. järeltäiendina esinevad v-, tav-, nud-, tud- ja mata-lühendid, nt Kaup, osalt kastidesse pakitud, osalt pakkimata, oli jäetud riiulitele vedelema;

  2. määruslikud nud- ja tud-lühendid, nt Söönud kõhu täis, heitsin magama. Teiste juttudest hirmutatud, hakkas laps nutma.

 2. Enamasti eraldatakse komaga verbita lauselühendid, nt Lektor astus kuulajate ette, paberileht käes. Ta lahkus kodust, sada krooni taskus, ning sõitis maale.

  Lühemaid verbita lauselühendeid, eriti tegevuse viisi väljendavaid püsiühendeid, mis kõnes muust lausest pausidega ei eraldu, pole mõtet komastada, nt Ta käib kogu aeg nina maas. Suu täis (= täis suuga) ei räägita.

 3. Kunagi ei eraldata komaga:

  1. eestäiendina esinevaid lühendeid, nt Eesruumis istus paar arsti ootavat patsienti. Trepile astunud peremees tervitas külalisi;

  2. da-, ma-, mas-, mast-, vat- ja nuna-lühendit, nt Ma tahaksin koju minna. Poisid läksid metsa seeni korjama. Ta tegi pikast tööpäevast väsinuna raske avarii.

 4. Määruslike des- ja mata-lühendite komakasutus oleneb lühendi asendist põhilause suhtes ning käändelise verbivormi asendist oma laiendite suhtes.

  1. Komaga eraldatakse põhilause järel paiknevad lühendid, kui käändeline verbivorm on lühendi algul, sest selline lühend on kõige rohkem kõrvallause moodi. Nt London mängib traditsioonilist mängu, olles vastu igale sammule, mis vähendab rahvusriikide võimu. Ta oli mitu tundi nagu joovastuses olnud, suutmata millelegi peale mängu mõelda.

  2. Komaga ei eraldata põhilause ees paiknevaid lühendeid, kui käändeline verbivorm on lühendi lõpus või kui sel vormil puuduvad laiendid, sest selline lühend on kõige vähem kõrvallause moodi. Nt Kontorisse tulles ütles mees, et ei võtnud passi kaasa. Süües kasvab isu. Vastust ootamata lahkus mees toast.

    Märkus. Kirja lõppu ei panda sõnade tervitades, tänades, jõudu soovides vms järele koma: Tervitades Peeter, mitte: Tervitades, Peeter. Sama kehtib ka sõnade lugupidamisega, austusega jms kohta: Lugupidamisega Peeter Tamm.

  3. Komaga ei eraldata ka kaassõnastunud des-vorme: alates (millest) ja võrreldes (millega), nt Alates esmaspäevast (= esmaspäevast peale) hakkab kehtima uus elektrirongide sõiduplaan. See kahju loodusele on väga väike võrreldes inimese poolt tekitatud kahjuga.

  4. Ülejäänud juhtudel (põhilause ees paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi algul, ning põhilause järel paiknevad lühendid, kus käändeline verbivorm on lühendi lõpus) on määrusliku des- ja mata-lühendi komakasutus vaba. Pikemate lühendite puhul on koma siiski soovitatav. Nt Seistes kõrgel paekaldal(,) ei julgenud tüdruk alla vaadata. Hoolimata Venemaa halvast käitumisest(,) valitses Euroopa pealinnades veel mitu päeva pärast rahutusi vaikus.

  Kui lause selgus nõuab, tuleb kindlasti koma panna, nt Värv imendus kiiresti, laiali valgumata. (Imendus kiiresti, mitte ei valgunud kiiresti laiali.)

  Märkus. Ekslikult rakendatakse vahel des- ja mata-lühendi reeglit ka valt-tarindi puhul. Nt väär: Erinevalt paljudest eakaaslastest, ei ole Tiina iseenda kahvatu vari – õige: Erinevalt paljudest eakaaslastest ei ole Tiina iseenda kahvatu vari. Väär: Vastavalt meie tehtud kutse täpsustustele, võiks toimuda .. – õige: Vastavalt meie tehtud kutse täpsustustele võiks toimuda ..

 5. maks- ja tuna-lühendi komakasutus on vaba. Soovi korral võib järgida des- ja mata-lühendi reegleid. Nt Paul oli jälginud iga lauset(,) kaasa haaratuna kõne loogilisest arengust. Mitu naftariiki, sealhulgas Saudi Araabia, on öelnud, et nad ei kavatse oma tootmist vähendada(,) tegemaks ruumi Iraagile. Saamaks teada võitluse tagamaid(,) peab politsei saavutama vietnamlastega usalduslikud suhted. Polnud vaja end eriti pingutada(,) seda kõike mõistmaks. Ilma jäetuna selle maailma rõõmudest(,) lõpetas ta elu enesetapuga. Ta sõitis eskalaatoril üles(,) kahe tüseda mehe vahele kiilutuna.