Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Teatud tunnused võivad mõnes sõnatüübis liituda tüvele flektiivselt, nii et tekib morfoloogiliselt liigendamatu vormitüvi. Niisuguseid vor­mi­­tüvesid ei vaadelda siinses käsiraamatus mitte tüvevahelduse all, vaid vormitüve moodustamist käsitletakse koos vastavate vormitun­nustega. Vormitüvesid on nelja liiki: ainsuse lühikese sisseütleva tüvi, nt talu : `tallu (vt M 55); mitmusetüvi, nt pesa : pesi (vt M 70); liht­mineviku tüvi, nt tege/ma : tegi (vt M 87); ülivõrdetüvi, nt õnnelik : õnnelikem (vt M 103).