Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID


Pöördkonnad

hüppama-tüüp

hüppama-tüüpi (ÕS 67. ja 68. tüüp) kuuluvad /2 III a/-sõnad, milles a ei kuulu morfoloogiliselt olulisse tuletusliitesse (vrd M 167), nagu `kerja/ma, `nõela/ma, `mölla/ma, `vasta/ma. Sõnad kasu­ta­vad da-tegevusnimes formatiivi ta ja umbisikulise tegumoe olevikus formatiivi takse: hüpa/ta, hüpa/takse.

Enamik sõnu on vältemuutuslikud, nagu `mölla/ma : mölla/ta, `hakka/ma : haka/ta; kui algvormi struktuur seda võimaldab, alluvad sõnad pikkusmuutusele, nagu `vaata/ma : vaada/ta, `vatra/ma : vad­ra/ta; veidi üle 100 sõna allub laadimuutuse reeglitele, nt `lehka/ma : leha/ta, `oiga/ma : oia/ta, `hinda/ma : hinna/ta.